Teostatud tööd
ja projektid

Tellija: Transpordiamet

Riigitee nr 13162 Kalma-Avinurme km 0,732-3,840 tolmuvaba katte ehitus

Omanikujärelevalve teostamine tolmuvaba katte ehitusel. Tsementstabiliseeritud katendikihile teostati 2x pindamine, ehitati mahasõidud, puhastati ja süvendati olemasolevad kraavid, paigaldati uued truubid ning põrkepiire liiklusohutuse suurendamiseks.

Riigitee nr 31 Haapsalu-Laiküla km 2,5 13,9 teekatte taastusremont

Omanikujärelevalve teostamine 11,4km pikkusel teekatte taastusremondi lõigul. Olemasolevale kattele paigaldati tasanduskiht, teostati tasandusfreesimine ning paigaldati uus kulumiskiht. Ehitati uued bussiooteplatvormid koos laiendustega ning suurema kasutusega olemasolevad kruuskattega mahasõidud/ristmikud ehitati ümber asfaltkattega mahasõitudeks. Korrastati teepeenrad ning paigaldati uued liikluskorraldus- ja ohutusvahendid.

Riigitee nr 24148 Oksa-Pärsti km 0,976–3,596 mustkatte ehitus kruusateele

Omanikujärelevalve teostamine kruusateele mustkatte ehitusel. Kraavide rek.projekti raames paigaldati uued truubid, puhastati eesvoolud, süvendati olemasolevad ja kaevati uued kraavid veerežiimi parendamiseks. Külmekerkeohtlikesse kohtadesse paigaldati eraldav geotekstiil ning ehitati välja kahes kihis alus sidumata segudest pos.2 ja pos.6. Teostati eelpuistega kahekordne pindamine (2xE). Kõik mahasõidud korrastati ning pinnati. Põhiteele kanti teekattemärgistus, paigaldati tähispostid ning liiklusmärgid.

Tellija: Riigimetsa Majandamise keskus

Valgemetsa tee rekonstrueerimine

Omanikujärelevalve teostamine metsatee rekonstrueerimistöödel. Tööde käigus juuriti võsa, peenmetsa ja metsa kännud. Rajati teekraavid ja nõvad, paigaldati uued plasttruubid. Ehitati välja erinevad mahasõidu-, möödasõidu- ja tagasipööramiskohad. Paigaldati NGS4 geotekstiil, ehitati välja alumine kruusast kandevkiht ning purustatud kruusast kulumiskiht. 

Jaaguaru tee rekonstrueerimine

Omanikujärelevalve teostamine metsatee rekonstrueerimistöödel. Tööde käigus juuriti võsa, peenmetsa ja metsa kännud. Rajati teekraavid ja nõvad, paigaldati uued plasttruubid. Ehitati välja erinevad mahasõidu-, möödasõidu- ja tagasipööramiskohad. Paigaldati NGS4 geotekstiil, ehitati välja alumine kruusast kandevkiht ning purustatud kruusast kulumiskiht. 

Tellija: Lääneranna Vallavalitsus

Lääneranna valla teedeehitus- ja remonditööd

Omanikujärelevalve teostamine Vatla kergliiklustee ehitusel ja kolme vallale kuuluva kruuskattega teede teekatete remontimisel.

Lasteaia tn parkla ehitamine ja Lasteaia-Kooli tn tänavakatte korrastamine

Tellija: Tartu Vallavalitsus

Lasteaia tn parkla ehitamine ja Lasteaia-Kooli tn tänavakatte korrastamine

Omanikujärelevalve teostamine parkla ehitusel ja tänavakatte korrastamisel. Parkla rekonstrueerimisel paigaldati uus dreenkiht ja killustikalus, ehitati ümber ohutussaared, paigaldati sadeveetrass koos sadeveekaevudega ning uus tänavavalgustuse lahendus. Asfalteerimistööd teostati parklas ja Lasteaia ning Kooli tänavatel. Paigaldati liiklusmärgid ja kattemärgistus.

Tellija: Kohila Vallavalitsus

Kurtna tee rekonstrueerimine

Omanikujärelevalve teostamine 4,73 km pikkusel Kurtna tee lõigul. Rekonstrueeriti drenaažisüsteem, paigaldati uued truubid, külmekerkeohtlikud kohad likvideeriti väljakaeve ja geotekstiili kasutamisega. Uuendatud alusele teostati 2xE pindamine, ehitati välja mahasõidud ning paigaldati vastavad liikluskorraldusvahendid.

Nurmejala tee rekonstrueerimine ja osaline rajamine (täitmisel)

Omanikujärelevalve teostamine 540m pikkuse freespurukattega (mustkattega) sõidutee ja mahasõitude rekonstrueerimisel ja osalisel rajamisel. Olemasolev ja uus teekoridor raadati, ehitati välja uus muldkeha, purustatud kruusast aluskiht ja freespurukatend. Pindamistööde realiseerimine kevadel 2022.

Kurtna tee rekonstrueerimine
Põhja-Tallinna välijõuväljakute rajamistööd

Tellija: Põhja-Tallinna Valitsus

Põhja-Tallinna välijõuväljakute rajamistööd

Omanikujärelevalve teostamine välijõuväljakute rajamisel Põhja-Tallinnas. Teostati pinnasetööd, ehitati kildalus, betoonvundament ja kummimultškatend. Paigaldati uus spordiinventar, pargipingid, jalgrattahoidikud jm. Taastati külgnev haljastus ning rajati uus murualus.

Tellija: Kose Vallavalitsus

Kose valla teede rekonstrueerimistööd 2021 a.

Omanikujärelevalve teostamine Kose valla 16-e erineva teelõigu (kokku 17km) tolmuvabaks ehitusel. Piirati puuvõrasid ja lõigati teekoridorist võsa. Purustatud kruusa lisamisel teostati profileerimine, tihendamine ja tehti 2XE pindamine. Kose alevikus asfalteeriti 400m pikkune kõnnitee ning parandati kõik olemasolevad mahasõidud.

Kose valla teede rekonstrueerimistööd 2021 a.